Polski

Amerykański Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Castle" jest usytuowany w najładniejszej części Szczecina - na starym mieście, koło Zamku Książąt Pomorskich. Przedszkole mieści się w specjalnie zaadaptowanym parterowym budynku, w którym znajdują sie dwie przestronne sale dydaktyczne, osobna jadalnia, sala do leżakowania, szatnia oraz łazienki. Nasze przedszkole jest wyposażone w wysokiej jakości meble, sprzęty oraz zabawki, dostosowane do wieku i potrzeb dzieci, posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty.

Zgodnie z polskim ustawodawstwem, Amerykański Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Castle" jest wpisany do ewidencji niepublicznych przedszkoli:

WOś-V.4430.637.2014

http://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/chapter_50...


Misja

Naszą misją jest nauczenie dzieci języka angielskiego poprzez zabawę i całodzienną konwersację.

Naszym najważniejszym zadaniem jest przygotowanie dzieci do odnoszenia sukcesów na miarę ich indywidualnych możliwości i radzenia sobie z trudnościami we współczesnym świecie.

Nasze przedszkole pragnie pobudzić kreatywność dziecka poprzez samorealizację w ekspresji słownej, muzycznej i ruchowej.

Dbamy o to, aby rodzice byli współautorami sukcesów swoich dzieci i partnerami w działaniach przedszkola. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i respektujemy zalecenia rodziców dotyczące ich dzieci.


O nas

Skąd pomysł na amerykańskie przedszkole? To nie moda lecz długoletnie doświadczenie, które zdobyłyśmy za granicą, pracując w akredytowanych amerykańskich szkołach.

Pracując z dziećmi z różnych krajów, zaobserwowałyśmy, że nauka języka rozpoczęta we wczesnym wieku daje szybki i trwały efekt. Dzieci już po 3-4 miesiącach zaczynają komunikować się w języku angielskim.

Pragniemy, aby dzieci w naszym przedszkolu nie tylko nauczyły się języka angielskiego, ale również poznały podstawy matematyki oraz przyrody, poprzez zabawy i gry edukacyjne. Prowadzone przez nas zajęcia z użyciem tablicy interaktywnej, wprowadzają dzieci w świat technologii. Dbamy również o rozwój fizyczny dzieci, poprzez rytmikę, taniec i ćwiczenia ruchowe. Przygotowując dziecko do bycia skutecznym, odnoszącym sukcesy uczniem i studentem dajemy mu również podstawy krytycznego myślenia.

W ścisłej współpracy z rodzicami, chcemy zapewnić dzieciom jak najlepsze wychowanie przedszkolne.

English 

American Kindergarten Castle is located in the most beautiful part of Szczecin - the old town, near the Castle of the Pomeranian Dukes. The kindergarten is housed in a specially adapted 1 story building, where there are two spacious classrooms, separate dining room, nap room, dressing room and bathroom. Our kindergarten is equipped with high quality furniture, appliances and toys appropriate to the age and needs of children, and have the appropriate certificates.

According to Polish legislation, American Kindergarten "Castle" is registered in the register of private kindergartens:

WOś-V.4430.637.2014

http://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/chapter_50...

Mission

Our mission is to teach children English through play and day-long conversation.

Our most important task is to prepare children for success in as far as their individual potential and to cope with the difficulties in the contemporary world.

We stimulate our students through self-realization in verbal expression, music and movement.

We make sure that parents are co-authors of the success of their children by participating in the activities of the kindergarten. We are open to any suggestions and recommendations.


About us

Where did the idea for the American kindergarten come from? It's not a fad, it's many years of experience that we got abroad, working in accredited US schools.

Working with children from different countries, we have noticed that learning a language starting at an early age gives quick and lasting results. Children are able to communicate in English within 3-4 months.

We want the children in our kindergarten not only learn English but also get to know the basics of mathematics and science through fun and educational games. Using our interactive whiteboards we introduce the students to the world of technology. We also care about the physical development of children, through rhythm, dance and physical activities.

In close cooperation with parents, we want to give the children the best possible preschool education.